Wszyscy rodzice/prawni opiekunowie zainteresowani umieszczeniem swojego dziecka w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Kątach Wrocławskich mogą zgłosić się do naszej placówki, by uzyskać szczegółowe informacje i pomoc w załatwieniu formalności.

Oferta edukacyjna:

Tryb przyjęcia do szkoły:

  1. Rodzice/prawni opiekunowie dziecka składają wniosek o przyjęcie do szkoły do Starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania
  2. Do wniosku należy dołączyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno - pedagogiczną
  3. Wydział Edukacji Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego wydaje odpowiednie skierowanie do szkoły

wniosek do Starostwa Powiatowego we Wrocławiu o skierowanie ucznia do szkoły

wniosek do Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej o skierowanie ucznia do szkoły

Informujemy, że Ośrodek posiada internat czynny od poniedziałku do piątku. Zainteresowani rodzice, chcący zapisać swoje dziecko do internatu, powinni złożyć odpowiedni wniosek.

wniosek o przyjęcie ucznia do Internatu