Program Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka organizuje się dla dzieci, u których stwierdzono niepełnosprawności.

Do wczesnego wspomagania rozwoju przyjmowane są nawet 2 - letnie dzieci do momentu podjęcia nauki w szkole podstawowej na podstawie:

  • wniosku złożonego przez rodziców/opiekunów dziecka,
  • opinii  o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

Wniosek przyjęcie dziecka do programu nalezy składać do końca września w sekretariacie Ośrodka.