Projekt "Wokół kultury: teatr, muzyka, ceramika" ralizowany jest przez Stowrzyszenie "Pomocna Dłoń" w roku szkolnym 2015/2016.

Celem projektu jest:

 • popularyzacja wśród osób z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową aktywności z kręgu kultury i sztuki,
 • integracja dzieci i młodzieży poprzez wspólną zabawę i twórczość,
 • terapeutyczny wpływ zajęć artystycznych na osoby z niepełnosprawnością.

Zajęcia projektowe odbywają się od września do grudnia 2015 r.

W ramach projektu realizowane są:

Zajęcia teatralne:

 • w zajęciach uczestniczy 10 ucznów
 • zajęcia trwają po 90 minut
 • w cyklu odbędzie się 14 spotkań
 • uczestnicy zajęć pracują nad świadomością ciała i koordynacją wzrokowo - ruchową, tworzą własne, krótkie etiudy sceniczne, pracują w grupie, pracują z rekwizytem
 • efektem spotkań będzie przedstawienie teatralne.

Zajęcia muzyczne:

 • w zajęciach uczestniczy 10 uczniów
 • zajęcia trwają po 90 minut
 • w cyklu odbędzie się 13 spotkań
 • uczestnicy nabędą umiejętności gry na instrumentach etnicznych
 • efektem spotkań będzie przygotowanie koncertu.

Warsztaty plastyczne:

 • w zajęciach uczestniczy 10 uczniów
 • zajęcia trwają po 90 minut
 • w cyklu odbędzie się 10 spotkań
 • uczestncy poznają właściwości gliny, poznają techniki tworzenia i zdobienia przedmiotów z gliny, rozwijają twórczość plastyczną i postawę twórczą.
 • efektem zajęć będzie przygotowanie wystawy prac wykonanych podczas zaję

Efekty:

zajęć teatralnych:

 • nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu obszaru kultury
  na zajęciach prowadzący opowiadał uczniom, na czym polega prawdziwa gra aktorska, kim jest aktor. Czytano krótkie wersy z Biblii, obserwowano grę mima.
 • indywidualne i osobiste doświadczenie siebie w roli aktora
  uczniowie z sercem i całym sobą grali na scenie, przełamali swoją niepełnosprawność poprzez aktywne uczestniczenie w odgrywanej roli - grała ciałem.
  każdy z uczniów wielokrotnie rozmawiał, przezywał emocje, których doznawał podczas tych zajęć. 
 • doznania artystyczne
  uczniowie potrafili mówić o swoich emocjach na scenie, płakali podczas odgrywania ról, wzrosło w nich pewność siebie, wiara we własne możliwości.
 • usprawnianie manualne i ruchowe
  poprzez rozgrzewki, pracę naprzemienną ciała, uczniowie mniej skoordynowani byli coraz lepsi na scenie. Potrafili wspólnie odegrać rolę, niezakłócając przebiegu przedstawienia. Razem tańczyli, biegali, pomagali osobom na wózku inwalidzkim. Po tych warsztatach jedna z uczestniczek zaparła się, że będzie więcej chodzić niż korzystać z wózka inwalidzkiego. 
 • prezentacja twórczości artystycznej 
  spektakl, jaki powstał podczas tych warsztatów, został zaprezentowany na zakończenie projektu przed uczniami i pracownikami  Ośrodka.

zajęć muzycznych:

 • Uczestnicy byli w stanie odreagować napięcia psycho-fizyczne. W trakcie relaksacji potrafili wyciszyć się i w skupieniu słuchać muzyki. Aktywniue uczestniczyli w ćwiczeniach ruchowych, uwalniając się w dużym stopniu od sztywności, poddając się (w miarę swoich możliwości) swobodnemu, rozwijającemu ruchowi.
 • Można było zauważyć zmiejszające się poczucie lęku i niepokoju. Uczestnicy stali się bardziej otwarci w wyrażaniu siebie.
 • Wzrost świadomości ciała oraz integracja sensomotoryczna – uczestnicy bardzo polubili pracę z ciałem, masaże. Chętnie masowali i byli masowani. Z tygodnia na tydzień pozwalali na intensywniejsze doświadczenia sensoryczne.
 • Uczestnicy zbobyli nowe miejętność gry na instrumentach etnicznych i archaicznych typu: bębny afrykańskie, misy dźwiękowe, balafon, tank drum, kalimba
 • Spontanicznie i z ekspresją zaczęli wyrażać swoje emocje w muzyce.
 • Powoli zaczęli się otwierać się na komunikację poprzez dźwięk.
 • Kształtowanie postawy twórczej oraz radość z tworzenia i koncentracja uwagi – uczestnicy czerpali ogromną przyjemność ze wspólnego muzykowania. W trakcie koncertu finałowego wykazali duże skupienie, koncentrację i zaprezentowali duży potencjał twórczy.
 • Rozwijanie bądź usprawnianie percepcji słuchowej i koordynacji słuchowo-wzrokowo -ruchowej – uczestnicy dużo lepiej zaczęli sobie radzić z ruchem naprzemiennym w grze na instrumentach, naśladownictwem oraz rytmizacją
 • Wzrost pozytywnej motywacji – uczestnicy podejmowali się nowych wyzwań muzycznych, odkrywania nowych dźwięków oraz odważnie zaprezentowali się w trakcie występu.

zajęć plastycznych:

 • wykonywane zadania i praca na warsztatach rozbudziła u uczniów zainteresowania plastyczne, potrzebę wyrażania siebie przez własny projekt i pracę,
 • zbudowano w czasie zajęć większe możliwości realizacji projektów zespołowych, uczniowie nawiązali bliższe relacje i motywowali się nawzajem,
 • działania manualne miały pozytywny wpływ na sprawność intelektualną i fizyczną, w kontekście pracy oburęcznej, koordynacji ruchowej przy pracy na kole garncarskim,
 • rozbudzona została świadomość własnego potencjału twórczego,
 • uczniowie podnieśli umiejętności podejmowania nowych i trudnych zadań, odnosząc sukcesy w pracy twórczej,
 • uczestnicy poznali i praktykowali nowe techniki, które stanowią elementy rzemiosła artystycznego,
 • zbudowano dobre relacje pomiędzy uczestnikami warsztatów, a także między uczestnikami a prowadzącym,
 • podejmowane zadania artystyczne zakończone były powodzeniem i realizowane poprzez zabawę nowymi materiałami i narzędziami,
 • przygotowana została wystawa prac uczniów dla umocnienia ich poczucia aktywnej przynależności do grupy społecznej, będzie ona prezentowana szerszemu gronu,
 • podejmowane zadania i przezwyciężanie trudności przyniosło uczestnikom radość i motywację do rozwijania się
 • warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem uczniów; obsługa koła garncarskiego, budowanie ciekawych form przestrzennych z gliny, sprawiły wiele radości i budziły zapał do działania. Zajęcia przebiegały w miłej atmosferze, uczniowie wyrobili dobrą postawę radosnej aktywności.