Harmonogram współpracy z Rodzicami
w roku szkolnym 2016/2017

14. września 2016 roku

Zebranie ogólne:

 • zapoznanie rodziców z najważniejszymi dokumentami szkoły – statutem, koncepcją pracy szkoły, szkolnym programem wychowawczym, szkolnym programem profilaktyki, obowiązującymi w szkole procedurami i regulaminami,
 • wybory do rady rodziców,
 • przekazanie przez dyrektora najważniejszych informacji na temat spraw bieżących oraz organizacji pracy szkoły.

Zebrania klasowe:

 • zapoznanie rodziców ze szkolnym systemem oceniania, z wymaganiami edukacyjnymi niezbędnymi do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania, z możliwościami dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb uczniów,
 • wybór trójki klasowej,
 • przeprowadzenie ankiety mającej na celu zbadanie oczekiwań rodziców wobec szkoły oraz poznanie ich kompetencji i umiejętności, które mogą okazać się przydatne we współpracy ze szkołą.

wrzesień/październik 

Spotkania zespołów dydaktyczno – wychowawczych z udziałem rodziców – opracowanie lub modyfikowanie IPET (terminy indywidualnie ustalane z rodzicami).

15. grudnia 2016 roku 

Zebrania klasowe – przekazanie rodzicom informacji o przewidywanych w klasyfikacji śródrocznej ocenach z zajęć edukacyjnych i zachowania uczniów, omówienie postępów i trudności, spraw bieżących.

21. grudnia 2016 roku 

Wigilia szkolna

10. lutego 2017 roku 

Zebranie ogólne:

 • podsumowanie semestru,
 • informacje dyrektora na temat spraw bieżących i związanych z organizacją pracy szkoły.

Zebrania klasowe:

 • zapoznanie rodziców z wynikami klasyfikacji semestralnej,
 • poinformowanie ich o skutkach uzyskania ocen niedostatecznych z zajęć edukacyjnych oraz oceny nagannej zachowania,
 • ustalenia dotyczące pracy w drugim semestrze.

styczeń/luty 

Spotkania zespołów dydaktyczno - wychowawczych z udziałem rodziców– ewaluacja IPET (terminy indywidualnie ustalane z rodzicami)

10. maja 2017 roku

Zebrania klasowe:

 • przekazanie rodzicom informacji o planowanych ocenach z zajęć edukacyjnych i zachowania,
 • omówienie bieżących spraw.

11. - 12. maja 2017 roku

Drzwi otwarte

3. czerwca 2017 roku

Piknik Rodzinny

23. czerwca 2017 roku

Uroczyste zakończenie roku szkolnego