Projekt

„Podajmy dłoń uczniom Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego
w Kątach Wrocławskich”

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

C Z Ł O W I E K – N A J L E P S Z A    I N W E S T Y C J A

 

L I D E R   P R O J E K T U
STOWARZYSZENIE „POMOCNA DŁOŃ"
ul. Drzymały 13
55-080 Kąty Wrocławskie

P A R T N E R   P R O J E K T U
POWIAT WROCŁAWSKI
ul. T. Kościuszki 131
50 – 440 Wrocław

 

 

Projekt, trwający od 03. lutego 2014 r. do 31. lipca 2014 r. skierowany był do uczniów Szkoły Podstawowej. Wartość projektu wynosiła 43567,30 zł, a dofinansowanie ze środków EFS, PO KL 2007-2013 – 38937,30 zł.

Działaniami objęto 5 dziewczynek i 10 chłopców.

W ramach projektu zrealizowano następujące zajęcia:

  • muzykoterapia – 32 h,
  • dogoterapia - 34 h,
  • logopedia – 64 h,
  • zajęcia psychologiczne - 64 h,
  • zajęcia z integracji sensorycznej – 80 h.

Podczas zajęć muzykoterapeutycznych uczniowie mogli doświadczyć relaksacji, wyciszenia, odreagować napięcie psychoruchowe i emocjonalne, wyzwolić własne emocje. W trakcie wszystkich zajęć dzieci brały udział w relaksacji z wykorzystaniem dźwięków mis tybetańskich oraz instrumentów etnicznych. Następnie poznawały niecodzienne sprzęty muzyczne pochodzące z całego świata. Uczestnicy muzykoterapii w wielosensoryczny sposób usprawniali percepcję słuchową, ruchową, dotykową, emocjonalną, wyzwalali własną spontaniczną aktywność, aktywizowali pracę półkul mózgowych, usprawniali koordynację wzrokowo – ruchową, zwiększali świadomość swojego ciała, rozwijali postawę twórczą. Dzięki zajęciom doszło do poprawy koncentracji uwagi, rozwoju fantazji i ekspresji muzycznej, otwarcia uczniów na improwizację w muzyce i ruchu, swobodnej improwizacji. Maluchy nabyły umiejętność wspólnego grania na bębnach afrykańskich, nauczyły się prostych rytmów i przyśpiewek muzykoterapeutycznych. Prowadząca zajęcia w niecodzienny, ale bardzo profesjonalny sposób, budowała atmosferę zaufania i poczucia bezpieczeństwa. Pracowała nad tym, aby dzieci uczyły się przełamywać własne bariery, osiągały poczucie zadowolenia z własnych osiągnięć oraz poczucie sprawstwa.

Nową i ciekawą formę pracy stanowiły grupowe zajęcia z dogoterapii. Uczniowie dzięki zajęciom mogli przełamać lęk w kontaktach z psem. Nauczyli się, w jaki sposób zachowywać się przy psie, jak o niego dbać. Udział w takiej formie terapii miał pozytywny wpływ na rozwój emocjonalny i społeczny uczestników, zwiększył poczucia bezpieczeństwa i bliskości, wpłynął na rozwój otwartości, spontaniczności, poczucia sprawstwa. Wszystkim zajęciom towarzyszyło zadowolenie, dobre samopoczucie, radość i uśmiech.

Uczestnicy projektu uczestniczyli również w zajęciach z logopedii wspomagających rozwój mowy dziecka. Ładną wymowę gwarantuje prawidłowe oddychanie, sprawny aparat artykulacyjny oraz szereg innych funkcji biorących udział w procesie mowy. Wszystkie te elementy pobudzane były w czasie ćwiczeń logopedycznych. Zajęcia, poprzedzone diagnozą logopedyczną, opierały się na indywidualnej pracy z dzieckiem oraz dostosowaniu odpowiednich metod do jego potrzeb. Terapia zaburzeń mowy dotyczyła: seplenienia, rotacyzmu (zaburzenie wymowy głoski "r"), jąkania wczesnodziecięcego, opóźnień rozwoju mowy.

W trakcie zajęć terapeutycznych z integracji sensorycznej rozwijali prawidłowy odbiór i analizę bodźców z otoczenia poprzez zmysły zewnętrzne, takie jak: wzrok, słuch, dotyk, smak, węch oraz płynące z własnego ciała poprzez zmysły wewnętrzne jak równowaga i czucie głębokie. Powyższe zajęcia były dla dzieci bardzo atrakcyjne, ponieważ miały charakter wesołej zabawy, która dostarczała takie bodźce jakich potrzebuje system nerwowy. Na skutek dotacji unijnej Stowarzyszenie doposażyło SOSW w pomoce do integracji sensorycznej. Dzięki tym profesjonalnym sprzętom uczniowie nadal będą mogli korzystać z tego rodzaju terapii.
Pomoc w bieżących problemach uczniowie uzyskiwali podczas zajęć z psychologiem. Tam również odreagowywali napięcia i trudne emocje, uczyli się komunikować o swoich problemach, jak również pracowali nad wzrostem ciekawości poznawczej.

Realizowane projekty miały duże znaczenie dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kątach Wrocławskich. Wielospecjalistyczne zajęcia i warsztaty przyczyniły się do zwiększenia umiejętności i adaptacji społecznej oraz wzrostu zachowań prospołecznych uczestników projektu. Nie byłyby one jednak możliwe bez pozyskanych środków unijnych.